Hoạt động ngoại hối

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 109 thủ tục / 8 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
1 NHNNVN-285119: Thủ tục đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
2 B-NHA-285077-TT: Thủ tục xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
3 B-NHA-285076-TT: Thủ tục xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
4 B-NHA-266027-TT: Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
5 NHNNVN-285114: Thủ tục đăng ký thay đổi tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
6 NHNNVN-285113: Thủ tục đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
7 B-NHA-263377-TT: Thủ tục điều chỉnh giấy phép thu chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
8 B-NHA-263347-TT: Thủ tục gia hạn Giấy phép thu chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
9 B-NHA-263345-TT: Thủ tục cấp lại Giấy phép thu chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
10 B-NHA-263315-TT: Thủ tục Cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
11 B-NHA-183688-TT: Thủ tục cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
12 B-NHA-183641-TT Thủ tục cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt Nam bằng tiền mặt ra nước ngoài Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
13 B-NHA-183568-TT: Thủ tục cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
14 NHNNVN-285118: Thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
15 B-NHA-266035-TT: Thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh. Hoạt động ngoại hối NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh
  1 2 ...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH