Từ ngày : 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - CN HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 25/10/2021

  • Thứ 3 Ngày 26/10/2021

  • Thứ 4 Ngày 27/10/2021

  • Thứ 5 Ngày 28/10/2021

  • Thứ 6 Ngày 29/10/2021

  • Thứ 7 Ngày 30/10/2021

  • Chủ nhật Ngày 31/10/2021

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ tư

Ngày 27-10-2021