Từ ngày : 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - CN HÀ TĨNH

 • Thứ 2 Ngày 30/01/2023

  7h30-11h30; 13h30- 17h30 tại Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 3 Ngày 31/01/2023

  7h30-11h30; 13h30- 17h30 tại Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 4 Ngày 01/02/2023

  7h30-11h30; 13h30- 17h30 tại Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 5 Ngày 02/02/2023

  7h30-11h30; 13h30- 17h30 tại Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 6 Ngày 03/02/2023

  7h30-11h30; 13h30- 17h30 tại Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Hà Tĩnh

  Làm việc tại phòng

  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 7 Ngày 04/02/2023

 • Chủ nhật Ngày 05/02/2023

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
7h30-11h30; 13h30- 17h30

Làm việc tại phòng

Ban Giám đốc Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Hà Tĩnh

Thứ hai

Ngày 30-01-2023