Thủ tục hành chính

1.003643 - Thủ tục đăng ký danh hiệu thi đua đối với các tổ chức tài chính vi mô
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Hoạt động khác
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Chậm nhất ngày 28/2, các tổ chức tài chính vi mô gửi bản tổng hợp đăng ký thi đua cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh lưu, theo dõi các đơn vị khi trình khen thưởng.

Cách thức thực hiện

+ Trụ sở cơ quan hành chính (trực tiếp tại Bộ phận Một cửa);

+ Dịch vụ bưu chính

+ Trực tuyến.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Văn bản tổng hợp đăng ký thi đua (mẫu số 01 quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-NHNN ngày 31/10/2019) (bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện TTHC

Các tổ chức tài chính vi mô

Kết quả thực hiện TTHC
Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Mẫu tổng hợp đăng ký thi đua (mẫu số 1 tại Thông tư số 17/2019/TT-NHNN ngày 31/10/2019)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-NHNN ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng.

Tài liệu đính kèm
[Trở về]