Thủ tục hành chính

1.008020 - Thủ tục đề nghị công nhận tập thể LĐXS đối với các tổ chức tài chính vi mô
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Hoạt động khác
Trình tự thực hiện

+  Bước 1: Các tổ chức tài chính vi mô gửi  hồ sơ đề nghị công nhận TTLĐXS đến Ngân hàng Nhà nước  Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (Phòng Tổng hợp, Nhân sự & Kiểm soát nội bộ) trước ngày 25/01 hằng năm.

+ Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ của đơn vị, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thành tích của đơn vị.

+ Bước 3: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố quyết định tặng thưởng cho các tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn quản lý.

Cách thức thực hiện

+ Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh.

+ Dịch vụ bưu chính;

+ Trực tuyến.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của thủ trưởng đơn vị kèm theo danh sách tập thể được đề nghị khen thưởng;

+ Báo cáo tóm tắt thành tích Tập thể được đề nghị khen thưởng. (Báo cáo thành tích lưu tại đơn vị).

+ Biên bản họp kèm kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đơn vị có tỷ lệ phiếu bầu từ 70% trở lên, tính trên tổng số thành viên của Hội đồng đơn vị (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện TTHC

Các Tổ chức tài chính vi mô có trụ sở chính trên địa bàn.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 12: Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được (áp dụng đối với tập thể).

- Mẫu số 02: Tờ trình đề nghị khen thưởng.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng hằng năm cho tập thể tiêu biểu, lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

+ Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

+ Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

+ Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Thông tư số 17/2019/TT-NHNN ngày 31/10/2019  của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng.

Tài liệu đính kèm
[Trở về]