Thủ tục hành chính

1.008022 - Thủ tục tặng thưởng chuyên đề đối với các tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Hoạt động khác
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Ngay sau khi kết thúc chuyên đề công tác, đơn vị gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng đến Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

+ Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra hồ sơ, thẩm định thành tích và lấy ý kiến một số đơn vị có liên quan (nếu cần thiết) trước khi quyết định khen thưởng.

+ Bước 3: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh quyết định khen thưởng.

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh;

+ Dịch vụ bưu chính;

+ Trực tuyến

Thành phần, số lượng hồ sơ

+Tờ trình đề nghị khen thưởng của thủ trưởng đơn vị kèm danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng;

+ Báo cáo thành tích cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng (mẫu số 20 tại Thông tư số 17/2019TT-NHNN ngày 31/10/2019).

+ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị;

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện TTHC

Tập thể, Cá nhân thuộc tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân.

Kết quả thực hiện TTHC

Hình thức khen thưởng đề nghị

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng (mẫu số 20 tại Thông tư số 17/2019/TT-NHNN ngày 31/10/2019);

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-NHNN ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng

Tài liệu đính kèm
[Trở về]