Thủ tục hành chính

1.008023: Thủ tục khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngoài ngành Ngân hàng có nhiều thành tích đóng góp trực tiếp, thiết thực cho hoạt động ngành Ngân hàng trên địa bàn
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Hoạt động khác
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Đơn vị ngoài Ngành hoặc Thủ trưởng đơn vị có quan hệ công tác trực tiếp lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân ngoài Ngành có thành tích đóng góp cho ngành Ngân hàngvà gửivề Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

+ Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ của đơn vị, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thành tích và lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu cần thiết) trước khi quyết định khen thưởng.

+ Bước 3: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh quyết định khen thưởng.

Cách thức thực hiện

+ Trụ sở cơ quan hành chính (trực tiếp tại Bộ phận một cửa);

+ Dịch vụ bưu chính;

+ Trực tuyến

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của thủ trưởng đơn vị có mối quan hệ trực tiếp với cá nhân, tập thể kèm danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng;

+ Báo cáo thành tích đóng góp của cá nhân, tập thể đối với ngành Ngân hàng. (mẫu số 21 tại Thông tư số 17/2019TT-NHNN ngày 31/10/2019).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tập thể

Kết quả thực hiện TTHC

Hình thức khen thưởng đề nghị

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu báo cáo thành tích, đóng góp của cá nhân, tập thể đối với ngành Ngân hàng  có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (mẫu số 21 tại Thông tư số 17/2019TT-NHNN ngày 31/10/2019).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Có nhiều thành tích đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Ngân hàng

Căn cứ pháp lý của TTHC

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-NHNN ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng.

Tài liệu đính kèm
[Trở về]