Thủ tục hành chính

2.000223: Cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác(đối với doanh nghiệp kinh doanh casino)
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Hoạt động ngoại hối
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Doanh nghiệpgửi 02 (hai) bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nướcchi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh casino.

+ Bước 2: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơvà gửi 01 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối)kèm theo ý kiến đánh giá bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về thành phần hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét và cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phépthu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác. Trong trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối gửi doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa - NHNN chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

+ Qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần:

1. Đơn đề nghị cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác(theo mẫu tại Phụ lục 03 Thông tư số 10/2017/TT-NHNN); (bản chính).

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư (đối với trường hợp cấp lại).

          3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino (đối với trường hợp cấp lại).

4. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy phép đã được cấp còn hiệu lực (đối với trường hợp gia hạn, Giấy phép còn hiệu lực tối thiểu là 01 tháng trước khi làm đơn xin gia hạn).

5. Văn bản, giấy tờ chứng minh về việc Giấy phép đã bị mất, thất lạc, bị hư hỏng (đối với trường hợp cấp lại, nếu có) (bản chính).

6. Văn bản, giấy tờ chứng minh nội dung điều chỉnh phù hợp với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Nghị định 03/2017/NĐ-CP (đối với trường hợp điều chỉnh, nếu có) (bản chính).

7. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư (đối với trường hợp gia hạn).

 8. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino (đối với trường hợp gia hạn).

+ Số lượng hồ sơ:  02 bộ

Thời hạn giải quyết

30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Doanh nghiệp

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp lại/gia hạn/điều chỉnh giấy phép thu chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (đối với hoạt động kinh doanh casino)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

+ Đối với trường hợp cấp lại Giấy phép: Doanh nghiệp được cấp lại Giấy phép trong trường hợp Giấy phép bị mất, thất lạc, hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do các nguyên nhân khách quan khác. 

+ Đối với trường hợp điều chỉnh Giấy phép: Doanh nghiệp được điều chỉnh Giấy phép trong các trường hợp sau: (i) Thay đổi tên doanh nghiệp; (ii) Thay đổi ngân hàng được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ; (iii) Thay đổi mức tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt. 

+ Đối với trường hợp gia hạn Giấy phép: không

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2021 của Chính Phủ về kinh doanh Casino.

+ Thông tư 10/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017 của NHNN Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino

Tài liệu đính kèm
[Trở về]