Thủ tục hành chính

1.003008: Thủ tục đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu tại NHNN
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Hoạt động tiền tệ
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Khi có sự thay đổi về nhân sự tham gia giao dịch nghiệp vụ chiết khấu với NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu về NHNN (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền và Cục Công nghệ Tin học để được cấp mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử và phân quyền trong giao dịch chiết khấu.

+ Bước 2: Trong vòng 02 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, NHNN (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền và Cục Công nghệ Tin học thực hiện việc cấp mới và hủy mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử cho các chức danh tham gia nghiệp vụ chiết khấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa - NHNN chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

+ Qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần:

1. Giấy đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu (Mẫu 04B/NHNN-CK) (bản chính)

+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Doanh nghiệp, Tổ chức nước ngoài

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản xác nhận

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012 của NHNN Việt Nam quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của NHNN Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tài liệu đính kèm
[Trở về]