Thủ tục hành chính

1.000355: Thủ tục đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá theo phương thức trực tiếp
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Hoạt động tiền tệ
Trình tự thực hiện

+ Bước 1Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua đại diện giao dịch gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chiết khấu đến NHNN (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền xem xét và thẩm định hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời gian tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền có văn bản thông báo cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp Sở giao dịch hoặc NHNN Chi nhánh được ủy quyền.

+ Qua đường bưu điện.

+ Qua Fax.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần:

1. Giấy đề nghị chiết khấu GTCG tại NHNN (Mẫu số 05/NHNN-CK). (bản chính).

+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

01 (Một) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Kết quả thực hiện TTHC

Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận chiết khấu GTCG tại NHNN

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị chiết khấu

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

+ Là các tổ chức tín dụng không bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt;

+ Không có nợ quá hạn tại NHNN tại thời điểm tham gia nghiệp vụ chiết khấu;

+ Có tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại NHNN (Sở Giao dịch) hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy quyền) thực hiện chiết khấu;

+. Có hồ sơ đề nghị thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá gửi Ngân hàng Nhà nước đúng hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Thông tư 01/2012/TT-NHNN;

+ Có giấy tờ có giá đủ điều kiện và thuộc danh mục các giấy tờ có giá được chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012 của NHNN Việt Nam quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của NHNN Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tài liệu đính kèm
[Trở về]