Thủ tục hành chính

1.003107: Thủ tục đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá theo phương thức gián tiếp
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Hoạt động tiền tệ
Trình tự thực hiện

+ Bước 1Khi có nhu cầu chiết khấu giấy tờ có giá, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua đại diện giao dịch gửi 01 Giấy đề nghị chiết khấu đến NHNN (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền.

+ Bước 2: Ngân hàng nhà nước (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền xem xét và thẩm định hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời gian tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN (Sở Giao dịch) hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền sẽ có văn bản thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận.

Cách thức thực hiện

+ Trực tuyến: Giao dịch qua hệ thống mạng giao dịch nghiệp vụ thị trường tiền tệ theo hướng dẫn của NHNN.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần:

1. Giấy đề nghị chiết khấu GTCG tại NHNN (Mẫu số 05/NHNN-CK). (bản chính).

+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

01 (Một) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Kết quả thực hiện TTHC

Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận chiết khấu GTCG tại NHNN

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị chiết khấu GTCG

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

+ Là các tổ chức tín dụng không bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

+ Không có nợ quá hạn tại Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm đề nghị chiết khấu.

+ Có tài khoản tiền gửi mở tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy quyền) thực hiện chiết khấu.

+ Có hồ sơ đề nghị thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá gửi Ngân hàng Nhà nước đúng hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 01/2012/TT-NHNN.

+ Có giấy tờ có giá đủ điều kiện và thuộc danh mục các giấy tờ có giá được chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước.

+ Trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị tin học, đường truyền và kết nối với hệ thống máy chủ tại Ngân hàng Nhà nước

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012 của NHNN Việt Nam quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của NHNN Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tài liệu đính kèm
[Trở về]