Thủ tục hành chính

1.000122: Thủ tục đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Hoạt động ngoại hối
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Doanh nghiệp điền thông tin trên tờ khai điện tử đề nghị cấp tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (Trang điện tử) tại địa chỉ www.sbv.gov.vn hoặc www.qlnh-sbv.cic.org.vn.

+ Bước 2: Doanh nghiệp in tờ khai từ Trang điện tử, ký, đóng dấu và gửi tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

+ Bước 3: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh duyệt và cấp tài khoản truy cập qua hộp thư điện tử mà doanh nghiệp đăng ký trong thời hạn:

a, 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đề nghị cấp tài khoản truy cập với các thông tin đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp tài khoản truy cập là Bên đi vay có dư nợ vay nước ngoài; hoặc,

b, 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đề nghị cấp tài khoản truy cập với các thông tin đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp tài khoản truy cập là Bên đi vay không có dư nợ vay nước ngoài nhưng có phát sinh việc đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

Trường hợp từ chối cấp tài khoản truy cập, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh có văn bản nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh;

+ Gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 - Thành phần, số lượng hồ sơ:

 Tờ khai đề nghị cấp tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

+ 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đề nghị cấp tài khoản truy cập với các thông tin đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp tài khoản truy cập là Bên đi vay có dư nợ vay nước ngoài; hoặc,

+ 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đề nghị cấp tài khoản truy cập với các thông tin đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp tài khoản truy cập là Bên đi vay không có dư nợ vay nước ngoài nhưng có phát sinh việc đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Doanh nghiệp là bên đi vay nước ngoài

Kết quả thực hiện TTHC

Tên đăng nhập và mật khẩu sử dụng Trang điện tử

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai trực tuyến đề nghị cấp tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh tại địa chỉ www.sbv.gov.vn hoặc www.qlnh-sbv.cic.org.vn

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

+ Thông tư số 05/2016/TT-NHNN ngày 15/04/2016 của NHNN.VN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Tài liệu đính kèm
[Trở về]