Thủ tục hành chính

2.000085: Thủ tục xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Hoạt động ngoại hối
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Nhà đầu tư gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nơi nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng có trụ sở chính hoặc nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú hoặc nơi nhà đầu tư đăng ký kinh doanh.

+ Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh có văn bản yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ.

+ Bước 3: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngàoi trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của nhà đầu tư.

Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

+ Qua đường bưu điện;

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa - NHNN chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2016/TT-NHNN);

 2. Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

3. Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của nhà đầu tư về tính chính xác của bản sao và bản dịch) văn bản chấp thuận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư cấp hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

4. Bản chính văn bản xác nhận của Tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ tài khoản, loại ngoại tệ;

5. Bản chính văn bản xác nhận của Tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với trường hợp đã chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

6. Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

Nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng thực hiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Nghị định số  83/2015/NĐ –CP ngày 25/09/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài.

+ Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/06/2016 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Tài liệu đính kèm
[Trở về]