Thủ tục hành chính

1.000195: Thủ tục xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Hoạt động ngoại hối
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nơi xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối hoặc nơi xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối lần gần nhất đối với trường hợp đã đăng ký thay đổi.

+ Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh có văn bản yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thay đổi đầy đủ và hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký thay đổi cho nhà đầu tư.

Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

+ Qua đường bưu điện;

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa - NHNN chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài (theo mẫu tại Phuluc 02 ban hành kèm theo thông tư số 12/2016/TT-NHNN);

2. Bản chính xác nhận của Tổ chức tín dụng được phép nơi nhà đầu tư đang mở tài khoản vốn đầu tư về số dư trên tài khoản này; số tiền đã chuyển ra nước ngoài và số tiền đã chuyển về Việt Nam đến thời điểm phát sinh thay đổi;

3. Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đã được điều chỉnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp áp dụng đối với các trường hợp thay đổi sau:

(i) Thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài; thay đổi tên nhà đầu tư; thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư đối với trường hợp sự thay đổi này làm thay đổi cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký thay đổi liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

(ii) Thay đổi liên quan đến tăng hoặc giảm vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư (trừ trường hợp Nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để tăng vốn, mở rộng hoạt đồng đầu tư ở nước ngoài).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

Nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng thực hiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Nghị định số  83/2015/NĐ-CP ngày 25/09/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài.

+ Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/06/2016 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Tài liệu đính kèm
[Trở về]