Thủ tục hành chính

1.000650: Thủ tục thông báo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động ngân hàng
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Tổ chức tài chính vi mô gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nơi đặt trụ sở chính văn bản thông báo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nơi đặt trụ sở chính kiểm tra việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện của trụ sở chính khi nhận được văn bản thông báo của tổ chức tài chính vi mô về ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới trước ngày tổ chức tài chính vi mô hoạt động tại địa điểm mới.

Cách thức thực hiện

+ Bộ phận Một cửa - NHNN chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

+ Qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính)

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Văn bản thông báo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới – Bản chính;

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

Không

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức tài chính vi mô

Kết quả thực hiện TTHC

Không

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Trụ sở chính mới của tổ chức tài chính vi mô phải đáp ứng các quy định về trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 03/2018/TT-NHNN: 

a) Là nơi làm việc của Hội đồng thành viên, Ban điều hành, được ghi trong Giấy phép và đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; 

b) Phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm tên tòa nhà, số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có); 

c) Đảm bảo an toàn tài sản và phù hợp với yêu cầu hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật các TCTD số 47/2010/QH12.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14.

- Thông tư số 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

- Thông tư số 10/2018/TT-NHNN ngày 09/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của Tổ chức tài chính vi mô.

Tài liệu đính kèm
[Trở về]