Thủ tục hành chính

1.001107: Thủ tục chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp không phát sinh thay đổi địa điểm đặt trụ sở và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động ngân hàng
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh được phân cấp.

+ Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh có quyết định sửa đổi địa chỉ đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Giấy phép.

Cách thức thực hiện

+ Bộ phận Một cửa - NHNN chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

+ Qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính)

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị sửa đổi địa chỉ đặt trụ sở và tài liệu chứng minh việc thay đổi địa chỉ (trừ trường hợp thay đổi địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Ngân hàng thương mại

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định sửa đổi địa chỉ đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Giấy phép

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017;

+ Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tài liệu đính kèm
[Trở về]