Thủ tục hành chính

1.001150: Thủ tục chấp thuận thay đổi tên và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi tên của chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động ngân hàng
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Hà Tĩnh.

+ Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, NHNN tỉnh Hà Tĩnh có văn bản yêu cầu chi nhánh ngân hàng nước ngoài bổ sung hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN tỉnh Hà Tĩnh xem xét, có quyết định sửa đổi Giấy phép; trường hợp không chấp thuận, NHNN tỉnh Hà Tĩnh có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

+ Bộ phận Một cửa - NHNN chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

+ Qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính)

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi tên và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi tên của chi nhánh ngân hàng nước ngoài (tối thiểu bao gồm những nội dung sau (i) Tên hiện tại; (ii) Tên dự kiến thay đổi đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về đặt tên; (ii) Tên dự kiến thay đổi đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về đặt tên): 01 bản chính;

+ Văn bản của ngân hàng mẹ thông qua việc thay đổi tên chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam: 01 bản chính.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định sửa đổi tên của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Giấy phép (trường hợp đồng ý) hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do (trường hợp từ chối chấp thuận).

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017.

+ Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31-12-2018 của NHNN Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của Ngân hàng Thương mại, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.

Tài liệu đính kèm
[Trở về]