Thủ tục hành chính

1.001201: Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động ngân hàng
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt lập 01(một) bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (đối với trường hợp không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng tại nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện).

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh xem xét, có văn bản chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện.

Cách thức thực hiện

+ Bộ phận Một cửa - NHNN chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

+ Qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính)

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện trong đó nêu rõ lý do chấm dứt hoạt động: 01 bản chính;

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt về việc chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện: 01 bản chính;

+ Phương án giải quyết các tài sản, quyền, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan của phòng giao dịch bưu điện chấm dứt hoạt động: 01 bản chính;

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận/không chấp thuận việc tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch Bưu điện

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật các TCTD số 47/2010/QH12.

- Thông tư số 43/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt.

Tài liệu đính kèm
[Trở về]