Thủ tục hành chính

1.001549: Thủ tục thông báo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới trụ sở chính của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động ngân hàng
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày trước ngày hoạt động tại địa điểm mới, tổ chức tín dụng là hợp tác xã có văn bản báo cáo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nơi đặt trụ sở chính;

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng là hợp tác xã đặt trụ sở chính  kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện của trụ sở chính theo quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-NHNN. Tổ chức tín dụng là hợp tác xã không được hoạt động tại địa điểm mới nếu trụ sở chính không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Cách thức thực hiện

+ Bộ phận Một cửa - NHNN chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

+ Qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính)

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Văn bản báo cáo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện TTHC

Hợp tác xã

Kết quả thực hiện TTHC

Không quy định phải trả kết quả giải quyết

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

+ Trụ sở chính mới của tổ chức tín dụng là hợp tác xã đáp ứng đủ điều kiện về địa điểm dự kiến thay đổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018;

+ Là nơi làm việc của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc);

+ Nằm trên địa bàn hoạt động được quy định trong Giấy phép của tổ chức tín dụng là hợp tác xã;

+ Đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo an toàn tài sản và phù hợp với yêu cầu hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Tài liệu đính kèm
[Trở về]