Thủ tục hành chính

1.001556: Thủ tục gia hạn thời hạn thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động ngân hàng
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Trong quá trình thanh lý, nếu xét thấy không có khả năng kết thúc thanh lý đúng hạn, trước ngày kết thúc thời hạn thanh lý 30 ngày, Hội đồng thanh lý phải có văn bản đề nghị gia hạn thời hạn thanh lý gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn và thời gian gia hạn thanh lý.

+ Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn thanh lý của Hội đồng thanh lý, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản gia hạn hoặc không gia hạn thời hạn thanh lý quỹ tín dụng nhân dân.

Cách thức thực hiện

+ Bộ phận Một cửa - NHNN chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

+ Qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính)

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị gia hạn thanh lý của Hội đồng thanh lý quỹ tín dụng nhân dân: 01 Bản chính;

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị

Đối tượng thực hiện TTHC

Quỹ tín dụng nhân dân

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản gia hạn hoặc không gia hạn thời hạn thanh lý quỹ tín dụng nhân dân

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không quy định

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017;

- Thông tư 23/2018/TT-NHNN ngày 14-09-2018.

Tài liệu đính kèm
[Trở về]