Thủ tục hành chính

1.000394 Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại
Cơ quan thực hiện

NHNN Việt Nam - CN tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động ngân hàng
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Ngân hàng thương mại có nơi đặt trụ sở chi nhánh ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến NHNN tỉnh Hà Tĩnh;

- Bước 2: Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, NHNN tỉnh Hà Tĩnh nơi đặt trụ sở chi nhánh có văn bản chấp thuận gửi ngân hàng thương mại, trường hợp không chấp thuận có văn bản gửi ngân hàng thương mại nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

+ Bộ phận Một cửa - NHNN chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

+ Qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính)

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của ngân hàng thương mại đề nghị chấm dứt hoạt động chi nhánh, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt hoạt động;

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của ngân hàng thương mại về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

+ Phương án giải quyết các tài sản, quyền, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan khác của chi nhánh dự kiến chấm dứt hoạt động

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Ngân hàng thương mại

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận/không chấp thuận

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

- Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015 của NHNN sửa đổi bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản;

- Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của NHNN Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại;

- Thông tư số 17/2018/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư quy định về việc cấp giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Thông tư số 01/2022/TT-NHNN ngày 28 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT/NHNN ngày 09 tháng 9 năm 2013 quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.

Tài liệu đính kèm
[Trở về]